The Coinhouse Auctions  

HomeWebshopLinksInfoContactLogin

Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop via hun webwinkel.
Het plaatsen van een bestelling op de webshop van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop behouden zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te passen voor toekomstige bestellingen. Op lopende bestellingen gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Webshop de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop: De webwinkel van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop, waar de producten worden aangeboden en verkocht.
Klant : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop
Bestelling : De aanvraag door de klant van een verkoopovereenkomst tussen de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop en de klant van de webshop de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop met betrekking tot de producten die worden aangeboden op deze webshop.
Producten : Alle goederen die door de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop worden aangeboden die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
Maatschappelijke zetel:
The Coinhouse-Shop, Geert Boel, Dries 55, B-9112 Sinaai.
Ondernemingsnummer (BTW) : BE 0821.910.890
E-mail: info@thecoinhouse-auctions.eu     Tel: ++32 (0) 474 92 96 06
Uitbatingsadres:
The Coinhouse-Shop, Geert Boel, Dries 55, B-9112 Sinaai.
E-mail: info@thecoinhouse-auctions.eu     Tel: ++32 (0) 773 34 27
Contact:
De Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop, Peter Eyckmans, Dries 55, B-9112 Sinaai
E-mail: ino@thecoinhouse-auctions.eu     Tel: ++32 (0) 468 32 76 35

Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een normale handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
De elektronische bestanden van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop gelden als een vermoeden van bewijs.
De webshop van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop behouden zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen :
- bij het niet voorradig zijn van een product
- bij een uitgestelde uitgave van catalogi of munten (in geval van voorverkoop)
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
- bij overmacht

Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling is de prijs verschuldigd door de klant (eventueel vermeerderd met verzend of betaalkosten).
De Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop houden zich het recht voor om prijzen van producten te wijzigen op elk moment, echter de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende prijzen op het moment van de totstandkoming van een overeenkomst.

Betaling:
Online betalingen gebeuren via de betaalprovider Mollie. U kan online betalen met Bancontact, Visa en Sofort banking.
U kan tevens cash betalen bij ophalen van de goederen in ons uitbatingsadres.
Online betalingen :
Een bestelling wordt uitgevoerd van zodra wij akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie.
Bij ophalen :
U betaald het verschuldigd bedrag cash bij het ophalen van de bestelling in ons uitbatingsadres.

Betaalgegevens:
The Coinhouse-Shop, Dries 55, 9112 Sinaai, België
Rekeningnummer : IBAN : BE11 0689 0691 3348   BIC : GKCC BE BB 
Bank : Belfius , Dries 51, 9112 Sinaai
Bij laattijdige betaling door de klant is de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Levering en Levertermijn:
De Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop streven ernaar bestellingen die geplaatst en betaald werden zo snel mogelijk te verzenden. Doorgaans wordt er binnen de 5 werkdagen na volledige betaling verzonden. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is of uitgesteld werd (voorverkoop) wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden. Het geannuleerde product wordt terugbetaald op het door de klant opgegeven rekeningnummer.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten:
De verzendkosten worden per land afzonderlijk berekend op basis van het totaal gewicht van het winkelkarretje en op basis van de geldende posttarieven van Bpost.
Bij het afronden van uw bestelling krijgt U een duidelijk overzicht van de verzendmogelijkheden met hun respectievelijke verzendkosten. Catalogi worden steeds verzonden met Bpost als klein pakket.

Terugzendingen:
Elke klant kan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product het product terugzenden. In dit geval vragen wij U om ons onmiddellijk te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen U om in deze e-mail aan te geven welk product U wenst terug te zenden vergezeld van een tracking nummer en uw rekeningnummer voor de terugbetaling. Terugzenden van een product kan enkel wanneer de verpakking onbeschadigd is en het product niet is gebruikt. De verzendkosten en het risico van het terugzenden van een product zijn volledig ten laste van de klant.
Van zodra de goederen terug in ons bezit zijn betalen wij uw aankoop binnen de 14 dagen terug.
Bij terugzending van producten dient U het pakket terug te zenden naar het volgende adres : The Coinhouse-Shop, Dries 55, B-9112 Sinaai.

Herroepingsrecht
Elke klant kan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product verzaken van de aankoop van een product zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete. Voor terugzendingen zie hierboven.

Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen en leveringen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright:
Op alle foto's, afbeeldingen en teksten op de website van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop en op de gehele catalogus Morin is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele afbeelding of tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop, en van de uitgever en de auteur van de Morin catalogus.

Toepasselijk recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst verbinden de klant en de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te zetten, de mogelijkheden te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de Morin Catalogus en The Coinhouse-Shop zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken


                              Hulp Nodig ?   
Bel onze klantendienst:   ++ 32 (0) 474 92 96 06

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop